สถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู

เชียงตุงได้รับสมญานามว่า เมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู อันมีรายละเอียดเกี่ยวกับสมญานามดังกล่าดังนี้

เมืองแห่ง 3 จอม จอม หมายถึง เนินเขา เชียงตุงมีจอมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ จอมทอง (จอมคำ) อันเป็นที่ตั้งของวัดพระ ธาตุจอมคำ จอมมน อันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุจอมมน และจอมสัก อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขาอีก้อ (อาข่า)
เมืองแห่ง 7 เชียง เชียง หมายถึง บ้าน ชื่อหมู่บ้านในเชียงตุงที่ขึ้นด้วยเชียงมีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เชียงงาม เชียงจัน เชียงลาน เชียงขุ่ม เชียงอิง เชียงยืน และเชียงจิน
เมืองแห่ง 9 หนอง หนอง หมายถึง หนองน้ำ ในเชียงตุงมีหนองน้ำ จำนวน 9 หนอง ได้แก่ หนองตุง หนองโตง หน องเย หนองแล้ง หนองยาง หนองโป่ง หนองเข้ หนองไค้ และหนองตาช้าง
12 ประตู คือประตูเมืองทั้ง 12 แห่งรอบๆ เชียงตุง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงประตูป่าแดงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ข้อมูลจากตำนานและประวัติศาสตร์บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า เชียงตุง กับล้านนามีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันอย่างใกล้ชิดจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ ทั้งนี้เพราะ ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนา และ เขมรัฐนครเชียงตุงขึ้นมา เป็นบุคคลเดียวกันคือพระญามังราย การที่ล้านนากับเชียงตุงมีต้นกำเนิดเดียวกันยังผลให้ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงความเป็นอยู่ ตลอดจนลักษณะนิสัยของชาวไทเขินชนกลุ่มใหญ่ของเชียงตุง กับชาวไทยยวนของล้านนามีความคล้ายคลึงกัน

หัถกรรมท้องถิ่น

14 กุมภาพันธ์ 2018, 15:04:30 by THAILAND TOURS

หัถกรรมท้องถิ่น

บ้านยางแก้ว

14 กุมภาพันธ์ 2018, 15:01:19 by THAILAND TOURS

บ้านยางแก้ว

บ้านหนองซ่า

14 กุมภาพันธ์ 2018, 14:54:20 by THAILAND TOURS

บ้านหนองซ่า

บ้านหนองโก๋ม

14 กุมภาพันธ์ 2018, 14:36:58 by THAILAND TOURS

บ้านหนองโก๋ม

บ้านหนองเงิน

14 กุมภาพันธ์ 2018, 14:32:19 by THAILAND TOURS

บ้านหนองเงิน

กาดบ้านกลางนา

14 กุมภาพันธ์ 2018, 14:26:18 by THAILAND TOURS

กาดบ้านกลางนา

กาดหลวงเชียงตุง

22 มกราคม 2018, 15:00:38 by THAILAND TOURS

เป็นกาดที่มีคนไปซื้อของขายของที่เยอะเป็นใหญ่ที่สุดที่เชียงตุง เอาง่ายๆเป็นกาดหลักที่ผู้คนชาวเชียงตุงจะมาซื้อสอยใช่จ่ายก็ว่าได้

กาดเต่า

22 มกราคม 2018, 15:00:21 by THAILAND TOURS

กาดเต่าเป็นกาดที่ขายของด้วยการใช่ผ้าหรือเสื่อปลูผืนในการขายของ

กาดบ้านกลางนา

22 มกราคม 2018, 15:00:06 by THAILAND TOURS

ไปแอ่วกาดกันนะ เช้านี้ไปจ่ายกาดหน้อยบ้านกลางนา เชียงตุง กันไหมครับ มีพืชผักสวนครัวสดๆของชาวบ้าน อาหารการกินของเชียงตุงบ้านเรา

THAILAND TOURS

เกี่ยวกับเรา THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...
จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)

สมัครรับข่าวสาร