เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

รับจัดทริปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป เลือกวันเวลาโปรแกรมเที่ยวได้เอง

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. สำเนาบัตรประชาชน (ขีดคล่อม)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา (เอกสารใช้รวมถึงรูปสามารถใช้กล้องมือถือถ่ายส่งมาทางไลน์ได้ครับ ท่านใดไม่มีรูป ใช้กล้องมือถือถ่ายเองกับผนังบ้านได้เลยครับ)
....การจองชำระก่อนครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง...

เมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู

เชียงตุงได้รับสมญานามว่า เมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู อันมีรายละเอียดเกี่ยวกับสมญานามดังกล่าดังนี้

เมืองแห่ง 3 จอม จอม หมายถึง เนินเขา เชียงตุงมีจอมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ จอมทอง (จอมคำ) อันเป็นที่ตั้งของวัดพระ ธาตุจอมคำ จอมมน อันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุจอมมน และจอมสัก อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขาอีก้อ (อาข่า)
เมืองแห่ง 7 เชียง เชียง หมายถึง บ้าน ชื่อหมู่บ้านในเชียงตุงที่ขึ้นด้วยเชียงมีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เชียงงาม เชียงจัน เชียงลาน เชียงขุ่ม เชียงอิง เชียงยืน และเชียงจิน
เมืองแห่ง 9 หนอง หนอง หมายถึง หนองน้ำ ในเชียงตุงมีหนองน้ำ จำนวน 9 หนอง ได้แก่ หนองตุง หนองโตง หน องเย หนองแล้ง หนองยาง หนองโป่ง หนองเข้ หนองไค้ และหนองตาช้าง
12 ประตู คือประตูเมืองทั้ง 12 แห่งรอบๆ เชียงตุง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงประตูป่าแดงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ข้อมูลจากตำนานและประวัติศาสตร์บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า เชียงตุง กับล้านนามีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันอย่างใกล้ชิดจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ ทั้งนี้เพราะ ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนา และ เขมรัฐนครเชียงตุงขึ้นมา เป็นบุคคลเดียวกันคือพระญามังราย การที่ล้านนากับเชียงตุงมีต้นกำเนิดเดียวกันยังผลให้ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงความเป็นอยู่ ตลอดจนลักษณะนิสัยของชาวไทเขินชนกลุ่มใหญ่ของเชียงตุง กับชาวไทยยวนของล้านนามีความคล้ายคลึงกัน

THAILAND TOURS

ขอต้อนรับเข้าสู่ THAILAND TOURS บริการนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน เพียงแค่ 6,900 บ.เท่านั้น
(รวมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง)

สอบถามโทร

0817321118 Email : manredarmy@gmail.com

THAILAND TOURS

189/806 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10900

จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง #แม่สาย #เชียงราย(ชื่อร้านรสเด็ด)

YOUTUBE > THAILAND TOURS

FANPAGE > THAILAND TOURS

THAILAND TOURS

เกี่ยวกับเรา THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...
จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)

สมัครรับข่าวสาร