โปรแกรมเที่ยวท่าขี้เหล็ก-อินเล-กะลอว์-ตองกี-ยองชเว-พินดายา

โปรแกรมท่องเที่ยว

อินเล-ตองกี

โปรแกรมเที่ยวท่าขี้เหล็ก/อินเล/กะลอว์/ตองกี/ยองชเว/พินดายา

THB 24,900.00

รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว

....เที่ยววันที่หนึ่ง

10.00น-12.00น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองเดินทางสู่จังหวัดท่าขี้เหล็กรัฐฉานตะวันออก ไหว้พระขอพรที่วัดพระเจ้าละแข่งเป็นวัดมอญผสมพม่า สวยงามมาก ไว้พระต่อที่วัดสายเมือง เป็นวัดไทใหญ่ (ไหว้ขอพรครูบาแสงหล้า) ชมพระเจ้าอินสาน ซึ่งทำจากไม้ไผ่นำมาสานเป็นพระพุทธรูป ลงรัก ปิดทอง ด้วยฝีมือช่างชาวแบบโบราณและเที่ยวชมวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในท่าขี้เหล็ก ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

12.00น.-13.00น. พร้อมกันรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเมืองท่าขี้เหล็ก

13.00น.-14.35น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินท่าขี้เหล็ก ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทางสู่รัฐฉานภาคกลาง

14.15น.-15.30น. ออกเดินทางสู่สนามบิน Heho เขตตองกีเมืองหลวงแห่งรัฐฉาน

15.30น.-16.45น. ถึงสนามบินเฮโฮแล้วออกเดินทางสู่เมืองกะลอว์(Kalaw) โดยรถปรับอากาศ..กะลอว์ได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเมียนมาร์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงบนขุนเขาที่สูงใหญ่ของเทือกเขาชานโยมา ทางใต้ของรัฐฉานห่างจากเมืองตองยีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 ก.ม.สูงจากระดับน้ำทะเล 1320 เมตร เป็นที่ตั้งของฐานทัพอังกฤษในสมัยอาณานิคม ระหว่างทางท่านจะสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตชาวกะลอว์ชมไร่ฟักแม้วไร่ข้าวโหด ไร่งา (Japanese Jusmine) มีดอกสีเหลืองบานสะพรั่งให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก...

16.45น.-19.00น. เดินทางถึงเมืองกะลอ (Kalaw) หลังจากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม Kalaw Shwe U Min Pagoda ซึ่งเจดีย์เล็กๆ

เรียงรายกันอยู่บนเขาและสักการะพระพุทธรูปจำนวนนับพันองค์บริเวณภายในวัดซึ่งเจาะลึกเข้าไปภายในภูเขาหินมีประวัติศาตร์มานานตั้งแต่สมัยพระเจ้าอลองพญา หลังจากนั้นนำท่านขึ้นยอดเขาชมพระอาทิตย์อัศดง  ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์

เมืองกะลอว์ได้อย่างชัดเจน

19.00น.-21.00น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านคาเฟ่ กะลอว์มีชื่อในเรื่องไวน์ที่รสชาติดีและราคาถูกครับ จากนั้นเข้าโรงแรม

ที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย  .....เที่ยววันที่สอง

6.00น.- 7.30น. ชมความงามของทะเลหมอก เที่ยวชมตลาดเช้า Five days Marketแห่งเมืองกะลอว์ เป็นกาดท้องถิ่นประจำ

หมู่บ้านที่เปิดขายกันตั้งแต่ยังไม่สว่าง มีอาหารเช้าให้เลือกชิมมากมาย นอกจากนี้ยังมีผักสด ของป่าและสินค้าพื้นบ้านที่แปลกตาโดยคนท้องถิ่นนำมาขายด้วยตัวเอง

7.30น.- 9.00น. กลับมารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางสู่เมืองพินดายา

9.00น.- 10.00น. หลังจากนั้นนำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ เก็บบรรยากาศยามเช้าเมืองกะลอว์ แล้วเดินทางสู่

ถ้ำพินดายาระหว่างทาง ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามและชนเผ่าต่างๆของรัฐฉาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวปะโอ

ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวด้วยผ้าสีดำและโพกศรีษะด้วยผ้าสีสันสดใส เพราะเชื่อกันว่าชาวปะโอมีต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์มาจาก

พญานาคผู้สง่างาม

10.00น.-12.00น. ถึงถ้ำพินดายา ถ้ำที่มีองค์พระพุทธรูปจำนวนมากถึง 8000 องค์หลากยุคหลากสมัย ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่นี่

ที่เกิดจากการที่มีความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดได้สร้างพระหรือเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาผู้นั้นก็จะได้บุญกุศลไปในภายภาคหน้า

หลังจากนั้นนำท่านเดินเก็บภาพต้นไม้ยักษ์ที่งดงามและหายาก Banyan Tree Garden มีอายุหลายร้อยปี ขนาดหลายคนโอบ

เพื่อเป็นที่ระลึกซึ่งมีจำนวนมากมายนับร้อยๆต้น

12.00น.-13.00น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่Pindaya

13.00น.-15.00น. เดินทางต่อสู่เมืองยองชเว โดยรถปรับอากาศ

15.00น.-16.30น. เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe)เข้าโรงแรมที่พัก พักสายตาเปลี่ยนอริยบทหรือท่านใดอยากเดินเล่นถ่ายรูปก็เลือกได้ตามสบายเพราะโรงแรมอยู่กลางเมืองใกล้สถานที่สำคัญๆมากมายครับหรือท่านไหนอยากจะนั่งจิบกาแฟสดใช้ไวไฟที่ร้านคาเฟ่ตามชอบได้เลย ชมพิพิธภัณฑ์ ชื่อ Nyaungshwe Haw Museum หรือ Shan State Museum ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของกษัตริย์ไตใหญ่องค์ที่33และเป็นองค์สุดท้าย หอคำแห่งเมือง หย่องเฉว่ เป็นตัวอย่างที่สวยงามของ สถาปัตยกรรม ของหอเจ้าฟ้าในรัฐฉานทั้งหมด ผู้เข้าเยี่ยมชมหอนี่จะได้พบกับท้องพระโรง ที่สร้างขึ้น จากไม้ เป็นจำนวนสามหลังและยังมีเรือนของแม่ของเจ้าฟ้าอีกด้วย ท้องพระโรงใหญ่เป็นที่เก็บรักษา บัลลังก์ของเจ้าฟ้า ท้องพระโรงชั้นในแสดงเครื่องนุ่งห่มของซึ่งเคยเป็นของเจ้าฟ้าและ มหาเทวี เมืองยองห้วยมาก่อน

16.30น.-19.00น. หลังจากนั้นนำท่านนั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika)ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe)

ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่าและชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่าซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติและเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเวชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัส

วิถีชีวิตของชาวฉาน

19.00น.-21.00น. รับประทานอาหารในเมืองยองชเว จากนั้นเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  .....เที่ยววันที่สาม

6.00น.-7.30น......อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมสัมผัสความสดชื่นของอากาศยามเช้า

7.00น.-8.00น....นำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ขนาดของทะเลสาบ วัดส่วนที่กว้างที่สุดจากทิศตะวันออก

สู่ตะวันตกเป็นพื้นที่ราว116ตารางกิโลเมตรเป็นแอ่งที่รวมน้ำอันเกิดจากเทือกเขาต่างๆที่เรียงรายอยู่รอบทิศ ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดอำเภอย่อยๆอำเภอหนึ่ง จึงเกิดมหัศจรรย์แห่งวิถีเกิดขึ้น คือเกิดบ้านเมืองกลางน้ำ เป็นชุมชนใหญ่นับรวมพื้นที่ทั้งในน้ำและชายขอบทะเลสาบ  มีหมู่บ้านเกิดขึ้นขึ้นถึง 17หมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา(ลูกแห่งทะเลสาบอินเล)ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ นำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไปเรียกว่า FIVE DAYS MARKETจะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้

12.00น.-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน บนภัตตาคารกลางทะเลสาบ(Floating Garden ) พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์

13.00น.-14.00น. ท่านไป วัดพองดออู นมัสการพระบัวเข็มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์อายุนับพันปี เดิมมีขนาด

เพียง 5เซ็นติเมตร แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า ล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน

14.00น.-15.00น .หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ (Floating Garden)การทำ

เกษตรกรรมลอยน้ำ เป็นปํญญาของชาวอินตาที่รู้จักดึงเอาธรรมชาติรอบตัว มาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างอย่างสูงสุด และเหมาะสมแปลงผักในทะเลสาบเกิดจากการตัดเอาหญ้าวัชพืช  ที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินตามชายขอบของทะเลสาบมาผูกเป็นแพยาวราว 10 เมตรแล้วลากมายังทะเลสาบในทำเลที่เหมาะ แล้วใช้ไม้ไผ่ลำยาวๆเสียบแพทะลุลงไปในดินใต้ผืนน้ำ ทะเลสาบอินเลมีความลึกประมาณ 2 - 8 เมตร แล้วแต่พื้นที่ (ส่วนที่ตื้นที่สุดอาจจะลึกแค่ ระดับอก มองเห็นพื้นดินใต้น้ำได้ชัดเจน) จึงไม่ยากเลยที่จะยึดแพหญ้าเหล่านี้ให้อยู่กับที่ ไม่ลอยไปมาไร้ทิศทาง จากนั้นก็โกยเอาโคลนเลน สาหร่ายใต้น้ำอันอุดมไปด้วยสารอินทรีย์อันเป็นอาหารของพืช  ขึ้นมาโปะไว้บนแพให้มีความหนาพอสมควรแล้วจึงปลูกพืชให้เติบโตในแพลอยน้ำนี้ มองเผินๆแล้วแพเหล่านี้ที่รวมกันเป็นพื้นที่กว้าง แล้วเหมือนเกาะสีเขียวลอยน้ำ ชมแปลงพืชผัก เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ที่มีจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนทั้งประเทศ

15.00น.-16.00น. หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary หรือวัดแมวกระโดดเป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธ

รูปสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง654ต้น

16.00น.17.00น. เดินทางกลับพักผ่อนที่โรงแรมที่พัก หรือเดินเที่ยวในเมืองตามอัธยาศัย

17.00น.-19.00น. เดินทางเที่ยวตามหมู่บ้านรอบๆทะเลสาบอินเล ความงามทางธรรมชาติของทะเลสาบอินเล เป็นแรงดึงดูดที่

สำคัญดึงให้นักท่องเที่ยว มาเยือน ผืนน้ำกว้าง น้ำใส อากาศบริสุทธิ์ อิงกับวิวทิวเขาที่เปิดภาพกว้าง ในมุมมองแบบพาโนรามาที่มองมุมไหนก็งาม  เติมเสน่ห์ด้วยชีวิตที่เรียบง่ายใสสะอาด  ในบ้านเรือนหลังน้อยที่ดูเหมือนจะลอยอยู่ในน้ำ แปลงพืชผักที่เขียวขจีเจ้าบ้านที่ทักทายแขกแปลกหน้าผู้มาเยือน ด้วยรอยยิ้มกว้างเหมือนจะให้พิมพ์ติดไว้ในใจ ชีวิตที่เวลาดูจะไร้ความหมายสิ่งที่ล้อมอยู่รอบตัวดูจะสวยงามไปทุกสิ่ง ทั้งหมดนี้เป็นนิยามของ....ทะเลสาบอินเล

19.00.-21.00น.รับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมทะเลสาบ ชมบรรยากาศทะเลสาบอินเลในยามค่ำคืน....กว้างใหญ่ สวย สงบ

เรียบง่าย "Small mountain Sea" เป็นสมญาของ...ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวิถีชนเผ่า.....เที่ยววันที่สี่

06.00น.- 7.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินเล่นในเมืองยองชเว เดินหาของทานเล่นยามเช้ากับอาหารพื้นเมือง
07.00น. -8.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระ
8.00น.-9.00น. เดินทางต่อไปยังเมืองตองยี เมืองหลวงแห่งรัฐฉานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาตองยี

9.00น.-12.25น. นำท่านไปนมัสการ เจดีย์ สุระมะณี ( SURAMANEE PAGPDA) ซึ่งเลียนแบบมาจาก ANANDA TEMPLE

จากเมืองพุกาม แล้วนำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ชาวฉาน ซึ่งรวบรวมไว้ซึ่ง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของชาวรัฐฉาน

ซึ่งมีการปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้าในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวฉาน ชาวปะโอ ชาวปะหล่อง ชาวดะนุ ชาวอินตา

ชาวไตเผ่าต่างๆ ฯลฯ หลังจากนั้นอิสสระให้ท่านช้อบปิ้งตลาดเมืองตองยี

12.25น.-13.30น.บินลัดฟ้าสู่เมืองท่าขี้เหล็กบริการว่างบนเครื่อง

13.30น.-14.30น.เดินทางถึงสนามบินท่าขี้เหล็ก รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

14.30น.-16.00น.เดินทางมุ่งสู่เมืองท่าขี้เหล็ก.ช๊อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ เลือกซื้อก๊อปปี้จากประเทศจีน ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา ของเล่น มือถือ กล้องถ่ายรูปที่มีทั้งแบบราคาถูกและแบบก๊อปเกรดเอ ชมร้านค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายเครื่องดื่มรวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมแท้จากต่างประเทศ

16.00น.-16.30น…นำท่านข้ามแดนกลับสู่เมืองไทยที่ด่าน อ.แม่สาย

แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงตุง - ดอยเหมย 3 วัน 2 คืน

THB 6,900.00

โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงตุง-ดอยเหมย-น้ำตก7ชั้น-ไร่ชาดอยปางควาย4วัน3คืน

THB 8,900.00

โปรแกรมเที่ยว เมืองยอง 3วัน2คืน

THB 7,900.00

โปรแกรมเที่ยวเชียงตุง-เมืองยอง-ดอยเหมย 4วัน3คืน

THB 9,900.00

โปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

THB 9,900.00

THAILAND TOURS

เกี่ยวกับเรา THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...
จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)

สมัครรับข่าวสาร