โปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว

สิบสองปันนา

โปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

THB 9,900.00

รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว

วันแรก เชียงราย-เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้ำทา – บ่อเต็น/

โมฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)


        

07.00 น. รับคณะทัวร์ อ.เชียงของ รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1) จากนั้นนำท่านถึงสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เรียบร้อยแล้วนำท่านนั่งรถข้ามสะพานแม่น้ำโขง สู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นนำคณะออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว สู่เมืองหลวงน้ำทา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

12.00 น.   เดินทางถึงร้านอาหารเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2)  ณ ร้านอาหาร

13.00 น.   นำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองบ่อเต็น ด่านโม่ฮาน(จีน) ทำพิธีการผ่านแดนลาว/จีน จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนต้อนใต้(มณฑลยูนนาน)

14.00 น.   คณะเดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ง(อำเภอเมืองของสิบสองปันนา)

17.00 น.   คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง บริการอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่3) ณ ภัตราคาร จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในเมือง ( 3 ดาว )  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งถนนคนเดิน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมวันที่สอง เชียงรุ่ง - สวนป่าดงดิบ-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์สิบสองปันนา

        

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 4) ในที่พัก

09.00 น.   พาคณะเดินทางผ่านสะพานแขวน ที่ยาวที่สุดของมลฑลยูนนานท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงรุ่ง   พร้อมท่าเรือสินค้า ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจีนกับไทยไปเชียงราย นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี่ หรือเผ่าอีก้อร่วมพิธีแต่งงานแบบชนเผ่าและร่วมเต้นรำกับสาวๆ ชนเผ่าอายหนี่ ชมการแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขา เป็นฝูงขนาดใหญ่ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้

11.00 น.   นำท่านเยียมชมศูนย์วิจัยพืชเมืองสิบสองปันนา แช่เท้าและชมการบรรยายและสาธิตการใช้ยาสมุนไพรจีน

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร

13.00 น.   เยี่ยมชมหมู่บ้านตีมีด ซึ่งอดีตหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงด้านการทำมีดหรือดาบให้เจ้าเมืองสิบสองปันนา

14.00 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็น วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน   ลง ทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้

16.00 น.   จากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ภัตตาคารต้าเหยียนฟู่ จากนั้นเข้าชมการแสดงโชว์พาราณาสีเมืองสิบสองปันนา  ซึ่งเป็นการแสดงโชว์อันเลื่องชื่อสุดอลังการ ของสิบสองปันนาวันที่สาม  ตลาดสดเชียงรุ่ง – หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว  – วัดป่าเจ- เมืองหล้า

        

07.00 น.  ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าบริการอาหารเช้า(มื้อที่ 7)  ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.   นำทุกท่านเที่ยวชมตลาดสดเชียงรุ่ง และนำคณะออกเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทลื้อที่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์วันธรรม และสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างแบบไทลื้อไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซื้อของฝากจากร้านค้าในหมู่บ้าน

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ณ ภัตราคาร

13.00น.   นำท่านชมความหลากหลายในสวนม่านทิง ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของอนุสาวรีย์โจวอินไหล ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจ     ( ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญในเมืองเชียงรุ่ง) เยี่ยมชมและชิมชา กาแฟ สิบสองปันนา จากนั้นนำคณะออกเดินทางไปยังอำเภอเมืองหล้า ซึ่งหล้า หมายถึงชาในภาษาไทลื้อ

17.00 น.   เดินทางถึงเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของสิบสองปันนา นำคณะเข้าที่พักที่โรงแรม เผิงจี (Peng Ji)  หรือเทียบเท่า

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหาร จากนั้นอิสระในการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝากในห้างสรรพสินค้า ใกล้โรงแรมที่พัก หรือทานอาหารปิ้งย่างไทลื้อใกล้ๆ โรงแรมที่พักวันที่สี่ เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ 

             

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10)  ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

08.00 น.   จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงน้ำทา

11.00 น.   นำท่านไหว้สักการะพระธาตุหลวงน้ำทา

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 11) ณ ร้านอาหารสบายดีหลวงน้ำทา

13.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว

17.00 น.   เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านข้ามฝั่ง กลับมายัง อ.เชียงของ และเดินทางสู่ จ.เชียงราย  โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ

โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงตุง - ดอยเหมย 3 วัน 2 คืน

THB 6,900.00

โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงตุง-ดอยเหมย-น้ำตก7ชั้น-ไร่ชาดอยปางควาย4วัน3คืน

THB 8,900.00

โปรแกรมเที่ยว เมืองยอง 3วัน2คืน

THB 7,900.00

โปรแกรมเที่ยวเชียงตุง-เมืองยอง-ดอยเหมย 4วัน3คืน

THB 9,900.00

โปรแกรมเที่ยวท่าขี้เหล็ก/อินเล/กะลอว์/ตองกี/ยองชเว/พินดายา

THB 24,900.00

THAILAND TOURS

เกี่ยวกับเรา THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...
จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)

สมัครรับข่าวสาร